ముఖమలా తిప్పి కూర్చున్నావేం రాధికా?
మనోవేదన ఏంటో చెప్పవా?

నీ హృదయ తాపం నన్ను వేదిస్తోంది.
మరింత వేదించనీయకేం..

బాహ్య ప్రపంచాన్ని మర్చిపో..
కౌగిలిలో బందీవైపో.
కళ్ళల్లో కాపురముండు.
అధర సుధలు చిలికించు.

నా జీవితాన్ని ఒడ్డుకు చేర్చి రక్షించు.