నిండు పున్నమి రేయి
నిను పిలిచె రావోయి.
నీలమోహన స్వామి
నీ మురళి రవమేది?

రాసలీలలు వేయి
ఆపలేవా స్వామి?
రాధ మది నీదోయి
కోపమేలర స్వామి?

రతికేళి కాంక్షతో
చెంత చేరినదాన్ని
పదివేలు కలరని
అలుసు చూపెదవేమి?