వలదు వలదన్నా వినక
నా పాదమంటేవు..
ఎంత జాణోయమ్మ
ఈ సత్యభామని
లోకమంతా నన్ను ఆడిపొసేను.

ఎవరికీ తెలియదిది
నేను నీ దాసినని
నీవె నా రేడువని.

పసుపు పారాణిలా
మన ప్రేమ పండెనని.