మురళీ రవం వినిపించి వినిపించి
మనస్సులో సెగలు రేపుతావెందుకు?

ముందేమో దూరంగా ఉన్నావు.
ఇప్పుడీ సవితిని పెదాలనిడుకుని
నా మనస్సును రగిలిస్తున్నావు.

ఎప్పుడూ మధురంగా కల్లలాడి మైమరిపిస్తావు.
ఎంత కొంటెవాడివి కన్నయ్యా!