నాయకుల వాగ్దానాలలా వర్షం తడిపేస్తోంది

దేశ రాజకీయాలలా వరద ముంచెత్తుతోంది

నిర్భయ అభయలకు రాక్షసత్వం భయాన్ని నేర్పుతోంది

రక్షణనిచ్చే యంత్రాంగం పడిమేసి నిద్రపోతోంది

ఈ దీపావళికైనా సత్యభామలు మేల్కొని నరకాసుర వధ చేస్తారా !?