రాసలీల


నీ చేయిలోన నా చేయి కలిపి
నీ పదము తోడ నా పదము కదిపి
మన కనులలోన మన ఉనికి చూసి
మన మనసులోన ప్రియ ప్రతిమ జూసి
తళాంగు తకథిమి.. థిమి థిమి తకథిమి…
 
తనువెల్ల ఎగసి మనసేమొ విరిసి
ఆనందడోలికల ఆడేము మురిసి
రసలీల తూలికల తనువెల్ల మరచి
శృంగార భంగిమల సౌందర్యమెగసి
తళాంగు తకథిమి.. థిమి థిమి తకథిమి…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *